Algemene Voorwaarden

01

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Jabri Notariaat B.V., gevestigd te Hilversum, hierna te noemen: “het notariskantoor”, worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door het notariskantoor. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart het notariskantoor tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van het notariskantoor.

02

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het notariskantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat het notariskantoor onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor het notariskantoor aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door het notariskantoor gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat het notariskantoor onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt. Indien in een dergelijke situatie het notariskantoor op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat het notariskantoor aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door het notariskantoor in rekening is gebracht.De (kandidaat-)notarissen verbonden aan het notariskantoor zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

03

De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het notariskantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het notariskantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

04

Bij het inschakelen van derden zal het notariskantoor zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. Het notariskantoor is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

05

De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

06

Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door het notariskantoor op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

07

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

08

De kosten van uitvoering van de opdracht door het notariskantoor omvatten het honorarium en de verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die het notariskantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalt en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5% van het honorarium met een minimum van € 50,00 exclusief BTW. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt. Het notariskantoor kan, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden opschorten indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn is voldaan.

09

Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens het notariskantoor werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere notarissen en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van het notariskantoor hebben verlaten.

10

Op de rechtsverhouding tussen het notariskantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Op de dienstverlening zijn van toepassing de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De WWFT verplicht de notaris om bepaalde transacties te melden.

11

Vorderingen op het notariskantoor, uit welken hoofde ook, zijn niet overdraagbaar.

12

Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan het notariskantoor aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Het notariskantoor kan eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan vijf dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is het notariskantoor gerechtigd die negatieve rente en/of kosten geheel aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Die negatieve rente en/of kosten kan het notariskantoor geheel in mindering doen strekken op de ten behoeve van de opdrachtgever op de derdengeldrekening berustende gelden.

13

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.