Familierecht

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met het personen- en familierecht. Men trouwt, gaat samen wonen, krijgt kinderen, erft van zijn ouders of andere familieleden en maakt met het oog op het eigen overlijden een testament op.

ESTATE PLANNING

Ons kantoor adviseert met betrekking tot het besparen van erfbelasting bij overlijden. Een dergelijk advies kan bijvoorbeeld resulteren in een akte houdende opheffing of aanpassing van huwelijkse voorwaarden, alsmede testamenten en schenkingen. Ook met de ondernemer denken wij mee in het kader van een bedrijfsopvolging. Indien u buitenlands vermogen heeft bent u bij ons ook aan het juiste adres.

NALATENSCHAPPEN

Ons kantoor wikkelt nalatenschappen af door het doen van de benodigde betalingen, het opvragen van teruggaven, het opzeggen van huur en abonnementen, de verkoop van de woning, het opstellen van belastingaangiften, het begeleiden van de verdeling van de roerende zaken en het feitelijk verdelen van de gelden.

ECHTSCHEIDINGSCONVENANTEN EN OUDERSCHAPSPLANNEN

Indien beide partners door één deur kunnen en er voor kiezen om de scheiding in onderling overleg te regelen zonder de inmenging van advocaten, dan kunnen wij de scheiding voor u regelen. Belangrijk daarbij is dat wij waar nodig bemiddelend maar altijd onpartijdig optreden. De uiteindelijke afspraken leggen wij dan vast in een echtscheidingsconvenant. Indien van toepassing zullen wij daarna ook over gaan tot het verdelen van het onroerend goed en/of aandelen bij notariële akte.
Indien de partners (zowel gehuwden/geregistreerde partners, alsook samenwoners) kinderen hebben, dient bij de scheiding ook een ouderschapsplan te worden opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt omtrent de zorg, de kinderalimentatie etc.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

De vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en geregistreerd partnerschap worden geregeld door de wet. Daarvan kan men deels niet afwijken: in het bijzonder gaat het hierbij om de wederzijdse zorgplicht. Door middel van een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke regels. Dat kan alleen geldig geschieden bij notariële akte waarin onder meer mogelijk bedrijfsrisico (deels) buiten de gezamenlijke huishouding kan blijven, terwijl voorts de vermogensrechtelijke afspraken worden vastgelegd ten aanzien van een echtscheiding. Met huwelijksvoorwaarden zijn soms fiscale voordelen te behalen.

SAMENLEVINGSCONTRACT

Dit is een notariële akte waarbij afspraken tussen partners onderling worden gemaakt omtrent het vermogen en betalingen gedurende de samenwoning en bij een uitelkaar gaan. Ook kunnen enkele fiscale regelingen ten aanzien van overlijden worden opgenomen. De overeenkomst heeft niet alleen werking tussen de partners maar ook naar buiten toe. Het samenlevingscontract kan niet leiden tot een algehele gemeenschap van goederen, zoals dat bij het huwelijk en het geregistreerd partnerschap het geval kan zijn. Evenmin heeft het contract tot gevolg dat de partners erfgenaam van elkaar worden. Daarvoor is altijd een testament nodig.

VERDELING NA ECHTSCHEIDING/SAMENLEVING

Door middel van deze notariële akte kan na (echt)scheiding bijvoorbeeld de woning worden toegedeeld en geleverd aan een van de partners. Voorts worden alle gevolgen van de hypoth(e)k(en) aan deze partner toegedeeld en andere afspraken uit een echtscheidingsconvenant uitgevoerd.

SCHENKING

Schenkingen kunnen een goed instrument zijn voor estate planning; door schenkingen hoeft de schenker niet feitelijk de zeggenschap en de mogelijkheid tot ge- en verbruik van het geschonken kapitaal uit handen te geven.

VERKLARING VAN ERFRECHT

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring waaruit blijkt wie erfgenaam van de overledene is en wie ‘namens de erfgenamen’ de nalatenschap mag afwikkelen.

TESTAMENTEN

Indien u geen testament heeft, bepaalt de wet hoe uw erfenis wordt verdeeld. Door een testament te maken kunt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn. Daarnaast kan het maken van een testament ook fiscale voordelen met zich meebrengen. Denk aan het besparen of uitstellen van erfbelasting. Verder kunt u bij testament regelen wie de nalatenschap moet afwikkelen (executeur) en bepalen dat uw erfgenamen bij een echtscheiding uw erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen. Ten slotte kunt u bij testament ook de voogd en/of bewindvoerder over uw (minderjarige) kinderen benoemen.

Ook indien u al een testament heeft kan het raadzaam zijn om uw huidige testament door ons te laten beoordelen. Uw persoonlijke situatie (gezinssamenstelling en/of vermogen) maar ook de wetten wijzigen en dat kan invloed hebben op de uitwerking van uw testament.

LEVENSTESTAMENTEN

Voor het geval u om welke reden ook niet (meer) in staat bent om uw eigen zaken te regelen of uw wil te bepalen, kunt u in het levenstestament een vertrouwenspersoon aanwijzen die al uw belangen in dat geval behartigt. Die persoon regelt dan rechtsgeldig al uw zaken. Zowel op administratief, zakelijk als persoonlijk vlak. Bovendien kunt u in het levenstestament ook diverse medische wensen opnemen.

Maak een vrijblijvende afspraak

Afspraak maken