Registergoed

Op het gebied van onroerend goed behandelen wij zowel de gebruikelijke woningtransporten en hypotheken als de meer ingewikkelde zaken.

BESTAAND REGISTERGOED

Wie een huis of een appartement koopt of verkoopt doet er verstandig aan om tijdig de notaris te raadplegen. Bij de aankoop van een appartement is het van groot belang dat u zich op de hoogte stelt van ondermeer het splitsingsreglement, de hoogte van de servicekosten, het reservefonds, de gebruiksvoorschriften en de Vereniging van Eigenaren. Koper en verkoper kunnen bij ons kantoor terecht voor zowel een advies als voor het opmaken van de (in de volksmond “voorlopige”) koopovereenkomst. In deze voorlopige (maar wel bindende) koopakte worden alle afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. Later zorgt de notaris voor de akte van levering. Deze akte verschaft de koper de eigendom van de woning. De leveringsakte wordt ingeschreven bij het Kadaster. Na het passeren van de akte, ontvangt u een afschrift van de akte. Wij zorgen ervoor dat de desbetreffende instanties op de hoogte worden gesteld van de overdracht.

HYPOTHEEKAKTE

Voor de financiering van de aan te kopen woning/appartement sluit een koper in de meeste gevallen een lening af bij de bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Het huis wordt dan als zekerheid in onderpand aan de financierder gegeven, de hypotheek. De notaris zorgt voor het opstellen van de hypotheekakte en zorgt voor de financiële afwikkeling van de overdracht.

BIJZONDER REGISTERGOED

Onder bijzonder registergoed doelen wij ondermeer op de overdracht van een (agrarische) onderneming, van een bedrijfsgebouw, van een perceel bouwgrond dat bestemd is voor nieuwbouw of de doorverkoop van een registergoed. Vaak komen daarbij ingewikkelde juridische en fiscale aspecten aan de orde. Is er omzetbelasting verschuldigd, of overdrachtsbelasting of beide? Wat is de beste oplossing? Ons kantoor kan u hierover adviseren. Ook over de overdracht van de ouderlijke woning aan kinderen, met als doel het matigen van erfbelasting kan wellicht een advies zijn.

SPLITSINGEN

Ons kantoor kan u juridisch adviseren en begeleiden bij het splitsen van uw pand in appartementsrechten, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw.

NIEUWBOUW

Anders dan bij aankoop van een bestaand registergoed wordt bij de aankoop van een bouwkavel niet alleen een voorlopige koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Deze worden samen in één overeenkomst vastgelegd: de koop-/aannemingsovereenkomst. Bij de koop-/aannemingsovereenkomst horen algemene voorwaarden. Ons kantoor kan u informeren over deze voorwaarden en alle bijkomende, veelal ingewikkelde aspecten, zoals de waarborgsom, het bouwdepot, de opleveringsregeling, de bouwtermijnen, de bouwrente en de juridische en fiscale gevolgen bij een eventuele doorverkoop.

ERFDIENSTBAARHEDEN

Indien u met uw buren afspraken wenst te maken die verbonden zijn aan uw percelen dan kunnen wij u van dienst zijn door het bij notariële akte vestigen van erfdienstbaarheden. Een veel voorkomend voorbeeld is het recht van overpad.

ERFPACHT

Erfpacht is recht recht om de grond van een ander te gebruiken. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding: de canon. De canon kan voor een bepaalde periode worden afgekocht. Wij zijn u graag van dienst bij de uitgifte van erfpacht, ongeacht of dit door de overheid of een particulier geschiedt. Ook bij een wijziging van de erfpachtvoorwaarden, verticale splitsing van het erfpachtrecht of een samenvoeging van erfpachtrechten bent u bij ons aan het juiste adres.

Maak een vrijblijvende afspraak

Afspraak maken